website in b tween v6

Veilig en vertrouwd

Waarom een vertrouwenspersoon in het onderwijs

Op een veilige school of andere onderwijsinstelling voelt iedereen zich thuis. Het is een vertrouwde omgeving voor leerlingen, ouders en medewerkers

Ondanks alle inspanningen om een veilig schoolklimaat te bewerkstelligen, , gaat het regelmatig mis. Denk aan kinderen die fysiek en via social media pesten of gepest worden, leerkrachten die over de schreef gaan of ouders die agressief gedrag vertonen. Daarom heeft elke school een veiligheidsbeleid en een klachtenregeling. Dit is wettelijk geregeld. Iedereen die op school met ongewenst gedrag te maken krijgt kan een melding doen aan de hand van de klachtenregeling.. Dit geldt ook voor kwesties/klachten over de schoolorganisatie en bijvoorbeeld over pedagogische keuzes van leerkrachten.

De school treedt op tegen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en radicalisering. De klachtenregeling garandeert een zorgvuldige behandeling van meldingen/klachten.

Soorten meldingen/klachten

De Klachtenregeling Onderwijs gaat vooral over sociaal-emotionele klachten. Deze kunnen worden onderverdeeld in seksuele en andersoortige intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, pesten en radicalisering. Daarnaast is ze van toepassing op administratieve klachten, zoals het begeleiden en beoordelen van leerlingen, toelating en verwijdering, ordehandhaving, etcetera.

Intern vertrouwenspersoon/ contactpersoon

In de modelklachtenregeling staat dat iedere school tenminste één interne vertrouwenspersoon/contactpersoon moet hebben. De melder kan zich bij de intern vertrouwenspersoon/contactpersoon melden. Deze is vooral het luisterend oor en de alwetende doorverwijzer.

Extern vertrouwenspersoon

De Als extern vertrouwenspersoon begeleid en ondersteun ik de melder zonder waarheidsvinding en/of hoor-wederhoor. Dat maakt dat ik oordeelvrij en neutraal luister naar de melder, samen met hem de gewenste oplossingen bekijk, wat daarvoor nodig is en wat daar vanuit school/stichtingbreed aan gedaan kan worden. Want daar waar de melding, kwestie, zorg of klacht plaatsvindt, ligt vaak ook de oplossing.

Als dit niet de gewenste oplossing voor de melder biedt, dan worden andere mogelijkheden bekeken, waaronder mediation. Eventueel wordt de melder ondersteund en/of begeleid bij het indienen van een officiële klacht en zo nodig begeleid naar de externe klachtencommissie. Als het enigszins kan probeer ik de weg naar de externe klachtencommissie te voorkomen door te de-escaleren.

Om voor betrokken partijen helder te krijgen wat er speelt, probeer ik altijd betrokkenen aan tafel te krijgen.
Melders waarderen ondersteuning en begeleiding, voelen zich gesteund en serieus genomen, ervaren een veilige plek waar zij hun zorgen/kwesties kunnen bespreken. Waar zij advies ontvangen en waar gezamenlijk gekeken wordt naar de gewenste oplossing en mogelijke consequenties op een neutrale manier in kaart gebracht worden.

Een evaluatiegesprek en/of nazorg hoort bij de afhandeling van de melding/klacht. Want alleen dan weet je of de melding/klacht is opgelost. 
Ook kan een bestuur en/of directie een extern vertrouwenspersoon om een oordeel of advies vragen, zodat het vertrouwen tussen bestuur en betrokken partijen niet geschaad wordt.
Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst die aangegaan wordt breng ik jaarlijks schriftelijk een geanonimiseerd verslag uit van zijn werkzaamheden bij het bevoegd gezag. Ook vindt aansluitend een gesprek plaats over de laatste ontwikkelingen, zorgen en behoeftes. 

Interesse?