top of page

Waarom een vertrouwenspersoon in het onderwijs?

Op een veilige school voelt iedereen zich thuis. Het is een vertrouwde omgeving voor leerlingen, ouders en medewerkers. De school treedt op tegen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en radicalisering. De klachtenregeling garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten en is bij iedereen bekend.

Ondanks alle inspanningen om onveilige situaties te voorkomen, gaat het wel eens mis. Kinderen die pesten, denk aan cyberpesten/social media,  leraren die over de schreef gaan, agressieve ouders, het komt allemaal voor. Daarom moet elke school een veiligheidsbeleid en een klachtenregeling hebben. Dit is wettelijk geregeld. Iedereen die op school met gedrag te maken krijgt dat niet door de beugel kan, kan een klacht indienen. Dit geldt ook als het gaat om klachten over de schoolorganisatie en bijvoorbeeld over pedagogische keuzes van leerkrachten.

Soorten klachten

De klachtenregeling Onderwijs bestrijkt vooral sociaal-emotionele klachten, die onderverdeeld kunnen worden in seksuele en andersoortige intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en sinds enige tijd ook radicalisering. Daarnaast is ze van toepassing op administratieve klachten, zoals het begeleiden en beoordelen van leerlingen, toelating en verwijdering, ordehandhaving en dergelijke.

Contactpersoon/interne vertrouwenspersoon

Contactpersoon/interne vertrouwenspersoon

In de modelklachtenregeling staat dat elke school ten minste één contactpersoon/interne vertrouwenspersoon moet hebben. De klager kan zich bij de contactpersoon melden. Afhankelijk van de soort klacht verleent die bijstand en verwijst hij of zij door, zo nodig naar de externe vertrouwenspersoon. 

Extern vertrouwenspersoon

De extern vertrouwenspersoon is iemand die onafhankelijk luistert, begeleidt en ondersteunt, staat naast de melder en heeft de gewenste professionele afstand en volledige aandacht voor de kwestie; vrij van andere taken en verantwoordelijkheden binnen de school.

Hij of zij wordt hiervoor door de school ingehuurd. Meestal gaat het om de wat zwaardere klachten. Ook kan een bestuur een extern vertrouwenspersoon om een oordeel of advies vragen, zodat het vertrouwen tussen het bestuur en de betreffende partijen niet geschaad wordt. Desgewenst begeleidt de extern vertrouwenspersoon de melder bij de verdere procedure. Ook kan een evaluatiegesprek/nazorg na afhandeling van de klacht bij zijn werk horen.

Jaarlijks brengt de extern vertrouwenspersoon schriftelijk een geanonimiseerd verslag uit van zijn werkzaamheden bij het bevoegd gezag en vindt een gesprek plaats over de laatste ontwikkelingen en waar de zorg en behoefte liggen. 

Preventie

Scholen kunnen veel baat hebben bij het hebben van een contactpersoon/interne vertrouwenspersoon, onder andere doordat die de directie kan adviseren in het nemen van preventiemaatregelen. Ook in de nazorg op school heeft de contactpersoon/interne vertrouwenspersoon een belangrijke rol.

Waar naartoe?

De meeste scholen hebben een contactpersoon/interne vertrouwenspersoon bij wie de klager in eerste instantie terecht kan. Die behandelt niet zelf het conflict, maar is een luisterend oor en helpt de klager op weg. Als de school het probleem zelf niet kan oplossen, kan de onafhankelijke extern vertrouwenspersoon van de school worden ingeschakeld. Als laatste kan de landelijke klachtencommissie gevraagd worden te oordelen. Daarnaast is er altijd een gang naar de rechter mogelijk.

De landelijke klachtencommissie

De klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag over de (on)gegrondheid van de klacht, het nemen van maatregelen en overige besluiten die het moet nemen. De wet verplicht scholen om over een klachtencommissie te beschikken. De meeste scholen zijn bij een regionale of landelijke klachtencommissie aangesloten. Klagers kunnen rechtstreeks naar de landelijke klachtencommissie stappen. Meestal verslechtert hierdoor de verhouding tussen ouders en de school, ook omdat de laatste zich in zo'n geval gepasseerd voelt. Alle partijen worden er beter van als ouders op de juiste manier hun recht kunnen halen binnen de school. Klik hier voor meer over de vigerende wetgeving.

Trainingen

Meerdere keren per jaar geef ik trainingen aan en begeleid ik intervisies van contactpersonen/interne vertrouwenspersonen in het onderwijs. 

Klik hier voor het aanbod en data van trainingen en cursussen.

Interesse?

Graag bespreek ik met u de mogelijkheden. Voor een afspraak kunt u mij bereiken via de contactpagina. Ik hoop spoedig iets van u te horen.

Met vriendelijke groet,

Bernadette Hes-Boots

LVV_Gecert.Vertrouwenspersoon_2020_[DEF]
bottom of page